KINH PHÍ

QUYẾT ĐỊNH

V/v đóng góp kinh phí biên tập, in ấn, phát hành và quảng bá
Ấn phẩm “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021”

———-

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

  • Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA);
  • Căn cứ Thể lệ Chương trình “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021” của Ban Thường vụ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam;
  • Theo đề nghị của Văn phòng Hiệp hội – Cơ quan thường trực Chương trình.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các doanh nghiệp không phải đóng phí khi đăng ký tham gia chương trình “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021”.

Các doanh nghiệp được lựa chọn vào danh sách TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021, được giới thiệu trong Ấn phẩm cùng tên có trách nhiệm tham gia đóng góp kinh phí biên tập, in ấn, phát hành và quảng bá Ấn phẩm. Mức kinh phí đóng góp cụ thể như sau:

  • Mức đóng góp 16 triệu đồng/doanh nghiệp: áp dụng với Doanh nghiệp được lựa chọn vào TOP 10 Doanh nghiệp Startup.
  • Mức đóng góp 22 triệu đồng/doanh nghiệp/lĩnh vực: áp dụng với Doanh nghiệp đựơc lựa chọn vào một trong 17 lĩnh vực còn lại của chương trình.
  • Mức đóng góp 18 triệu đồng/doanh nghiệp/lĩnh vực: áp dụng với Doanh nghiệp đăng ký và được lựa chọn từ lĩnh vực thứ 2 trở lên (một doanh nghiệp được đăng ký vào tối đa 03 lĩnh vực).

Điều 2: Văn phòng VINASA có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí này để phục vụ công tác biên tập, in ấn, phát hành và quảng bá Ấn phẩm “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021” tại Việt Nam và các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng VINASA, Ban tổ chức và các doanh nghiệp tự nguyện tham gia Chương trình phẩm “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021” căn cứ quyết định tổ chức thực hiện./.

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM