HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN

  • Hội đồng bình chọn do VINASA thành lập, gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn của chương trình, đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí… Hội đồng bình chọn có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá từng hồ sơ, dựa trên kết quả thuyết trình của doanh nghiệp để lựa chọn ra TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2024 theo 28 lĩnh vực cụ thể.
  • Để đảm bảo tính khách quan, chính xác, Hội đồng bình chọn tổ chức Vòng thuyết trình dành cho các doanh nghiệp trình bày trực tiếp hoặc trực tuyến với Hội đồng đánh giá.
  • Tại vòng thuyết trình, Hội đồng đánh giá chấm điểm thuyết trình của doanh nghiệp theo bảng tiêu chí, đánh giá, chấm điểm của chương trình
  • Tại Hội nghị Chung tuyển, trưởng nhóm đánh giá của từng Hội đồng báo cáo kết quả thuyết trình của doanh nghiệp, Hội đồng quyết định theo nguyên tắc đa số. Doanh nghiệp được so sánh, lựa chọn 10 doanh nghiệp có điểm số cao nhất theo nguyên tắc lựa chọn từ cao xuống thấp theo lĩnh vực đăng ký tham gia trong hồ sơ để công nhận TOP 10. Các doanh nghiệp được lựa chọn trong TOP 10 phải có mức điểm tối thiểu là 7 trở lên.