DANH SÁCH 2014

NHÓM 1

CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ

BPO, IT OUTSOURCING, OFFSHORING

(19 doanh nghiệp)

 1. Công ty TNHH Digi-Texx (Digi-Texx Vietnam)
 2. Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software Ltd. – F-Soft)
 3. Công ty TNHH Mạng Máy tính Phú Sĩ (Fuji Computer Network Co., Ltd. – Fujinet Co., Ltd.)
 4. Công ty CP Global CyberSoft (Việt Nam) (Global CyberSoft (Viet Nam) JSC. – GCS)
 5. Công ty TNHH Harvey Nash (Việt Nam) (Harvey Nash (Vietnam) Company Limited – Harney Nash (Vietnam) Co., Ltd.)
 6. Công ty CP Giải pháp Tin học (Informatics Solution Joint Stock Company – IFI Solution., JSC.)
 7. Công ty TNHH ISB Việt Nam (ISB Vietnam Co., Ltd. – IVC)
 8. Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam (KMS Technology Vietnam Company Limited – KMS Technology, Inc.)
 9. Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm LARION (LARION Computing Co., Ltd. – LARION Computing)
 10. Công ty CP Phần mềm Luvina (Luvina Software Joint Stock Company – Luvina Software JSC.)
 11. Công ty TNHH NTT Data Việt Nam (NTT Data Vietnam Company Limited – NTT Data Vietnam)
 12. Công ty TNHH Rikkeisoft (Rikkeisoft Company Limited – Rikkeisoft)
 13. Công ty CP Savvycom (Savvycom Joint Stock Company – Savvycom)
 14. Sunrise Software Solutions Corporation (Công ty CP Giải pháp Phần mềm Bình Minh – S3 Corp.)
 15. Công ty TMA Solutions (Tuong Minh Service Private Enterprise – TMA Solutions)
 16. Công ty CP công nghệ Tâm Hợp Nhất (Unitech) (United Technologies Corporation -Unitech)
 17. Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL Vietnam Company Limited – USOL Vietnam Co., Ltd.)
 18. Công ty CP Tổng hợp Việt Nhật (Viet Nhat General Joint Stock Company – VINI,. JSC.)
 19. Công ty CP Phần mềm Việt Quốc tế (VietSoftware International JSC – VSII)

NHÓM 2

CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP GIẢI PHÁP, PHẦN MỀM ĐÓNG GÓI.

(11 doanh nghiệp)

 1. Công ty CP BUCA (Buca Joint Stock Company – BUCA., JSC.)
 2. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMC Software Solution Company Limited – CMCSoft Co., Ltd.)
 3. Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (Electronics communications technology Investment development corporation – ELCOM CORP.)
 4. Công ty CP Công nghệ Phần mềm Hài Hòa (Harmony Software Technologies JSC. – HarmonySoft)
 5. Công ty CP Tập đoàn HiPT (HiPT Group Joint Stock Company – HiPT Group)
 6. Công ty CP Viễn thông – Tin học Bưu điện (Joint Stock Company for Telecoms and Informatics – CT-IN)
 7. Công ty CP Thông minh MK (MK Smart Joint Stock Company – MK Smart)
 8. Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex (Petrolimex Information Technology & Telecommunication J.S.C – PIACOM)
 9. Công ty CP phần mềm Quảng Ích (Quang Ich Software Joinstock Company – , JSC.)
 10. Công ty CP đầu tư phát triển Công nghệ và Truyền thông (Technology and Media Investment Development JSC. – NEO)
 11. Công ty CP Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Technologies Joint Stock Company – Tinhvan Group)

———-