DANH SÁCH 2022

TT TÊN DOANH NGHIỆP
A/ Lĩnh vực 1: TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
1. Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS
2. Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
3. Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Kaopiz
4. KMS Technology
5. NashTech
6. Công ty Cổ phần NTQ Solution
7. Công ty Cổ phần Rikkeisoft
8. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
9. Công ty Cổ phần Công nghệ VMO Holdings
10. Công ty Cổ phần VNEXT HOLDINGS
B/ Lĩnh vực 2: TOP 10 Doanh nghiệp BPO
1. NashTech
2. Công ty TNHH Swiss Post Solutions (SPS)
3. Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL-V)
C/ Lĩnh vực 3: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng Chuyển đổi số
1. Công ty Cổ phần DMSpro
2. Công ty TNHH FPT SMART CLOUD
3. Công ty Cổ phần MISA
4. Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE
5. Tập đoàn One Mount
6. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
7. Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam
D/ Lĩnh vực 4: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp Chuyển đổi số
1. Công ty TNHH DIGI-TEXX
2. Công ty Cổ phần FPT
3. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
4. Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
5. Công ty Cổ phần Tập đoàn MK
6. NashTech
7. Công ty Cổ phần Rikkeisoft
8. Công ty Cổ phần SmartOSC
9. Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội
E/ Lĩnh vực 5: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
1. Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
2. Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông Elcom
3. Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
4. Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN)
5. Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
6. Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE
7. Công Ty TNHH Thế Giới Na Vi Việt nam
8. Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
F/ Lĩnh vực 6: TOP 10 Doanh nghiệp Sản xuất và cung cấp Thiết bị Viễn thông
1. Công ty Cổ phần Thông minh MK
2. Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology)
G/ Lĩnh vực 7: TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Chính phủ số
1. Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC)
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
3. Công ty Cổ phần Công nghệ LifeTek
4. Công ty Cổ phần MISA
5. Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE
6. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
7. Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội
H/ Lĩnh vực 8: TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Thành phố thông minh
1. Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông Elcom
2. Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
3. Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội
I/ Lĩnh vực 9: TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Hậu cần và Thương mại điện tử
1. Công ty Cổ phần FADO Việt Nam
2. Công ty TNHH Hitachi Vantara Việt Nam
3. Công ty TNHH Kyanon Digital
4. Tập đoàn One Mount
5. Công ty Truyền thông Viettel
6. Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
K/ Lĩnh vực 10: TOP 10 Doanh nghiệp FinTech
1. Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Số (DigiPay)
2. Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT
3. Công ty Cổ phần Dịch vụ số SAVIS Digital
4. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
5 Công ty Cổ phần Công nghệ UNIT
6. Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL-V)
7. Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
L/ Lĩnh vực 11: TOP 10 Doanh nghiệp EdTech
1. Công ty TNHH Phần mềm FPT
M/ Lĩnh vực 12: TOP 10 Doanh nghiệp PropTech
1. Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT
2. Tập đoàn One Mount
3. Công ty Cổ phần TNTech
N/ Lĩnh vực 13: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Bảo mật và An toàn thông tin
1. Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT
2. Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
3. Công ty Cổ phần Thông minh MK
4. Công ty TNHH Tiền Phong
O/ Lĩnh vực 14: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp Hạ tầng số, Dịch vụ Điện toán Đám mây, Dữ liệu lớn
1. Công ty TNHH FPT SMART CLOUD
2. VNG Cloud
3. Công ty TNHH Viettel – CHT (Viettel IDC)
4. Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội
P/ Lĩnh vực 15: TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
1. Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam
2. Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions)
Q/ Lĩnh vực 16: TOP 10 Doanh nghiệp Blockchain
1. Công ty Cổ phần Chainos Solution
2. Công ty Cổ phần Giải pháp Ngọn Sóng Mới
3. Công ty Cổ phần Công nghệ SotaTek
R/ Lĩnh vực 17: TOP 10 Doanh nghiệp Khởi nghiệp số
1. Công ty Cổ phần Basato
2. Công Ty Cổ phần Giải pháp Thanh Toán Số (DigiPay)
3. Công ty Cổ phần NOVAON TECH
4. Công ty Cổ Phần Tada Edtech Platform
S/ TOP 10 Doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng
1. Công ty Cổ phần Công nghệ AMELA Việt Nam
2. Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
3. Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam
Nhóm Doanh nghiệp Câu lạc bộ CNTT Nghìn tỷ Việt Nam
1. Công ty Cổ phần FPT
2. Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT
3. Công ty TNHH Phần mềm FPT
4. Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
5. Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN)
6. Công ty Cổ phần Thông minh MK
7. Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE
8. Công ty TNHH NashTech Việt Nam
9. Tập đoàn One Mount
10. Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology)
11. Công ty TNHH Viettel – CHT (Viettel IDC)
12. Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội
13. Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
14. Công ty Truyền thông Viettel
15. Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel