DANH SÁCH 2023

Nhóm I. Các lĩnh vực truyền thống ngành CNTT
Lĩnh vực 1: TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Công ty TNHH CMC GLOBAL TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
NashTech TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Công ty Cổ phần NTQ Solution TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Công ty Cổ phần Rikkeisoft TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Công ty Cổ phần Công nghệ VMO Holdings TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Công ty Cổ phần VTI TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Lĩnh vực 2: TOP 10 Doanh nghiệp BPO
Công ty Cổ phần Lotus Technology Services TOP 10 Doanh nghiệp BPO
NashTech TOP 10 Doanh nghiệp BPO
Công ty TNHH SPS VIETNAM TOP 10 Doanh nghiệp BPO
Công ty TNHH USOL Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp BPO
Lĩnh vực 3: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số
Công ty TNHH KYANON DIGITAL TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số
Công ty Cổ phần One Mount Group (Muốn để Tập đoàn One Mount) TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số
Công ty Cổ phần VinBigdata TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số
Lĩnh vực 4: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
Công ty Cổ phần FPT TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
Công ty TNHH KMS Technology Solutions (Việt Nam) TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
Công ty Cổ phần Tập đoàn MK TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
NashTech TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
Công ty Cổ phần Công nghệ VMO Holdings TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
Lĩnh vực 5: TOP 10 Doanh nghiệp tư vấn giải pháp chuyển đổi số
Công ty TNHH FPT Digital TOP 10 Doanh nghiệp tư vấn giải pháp chuyển đổi số
Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội TOP 10 Doanh nghiệp tư vấn giải pháp chuyển đổi số
Lĩnh vực 6:  TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT 
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Công ty Cổ phần HBLAB TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Công ty TNHH Thế giới Na Vi Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thành Công Software TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Công ty Cổ Phần Tài Nguyên Tri Thức Việt Năng TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Công ty Cổ phần VTI TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Lĩnh vực 7: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 
Lĩnh vực 8: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nội dung số và giải trí điện tử 
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nội dung số và giải trí điện tử
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nội dung số và giải trí điện tử
Lĩnh vực 9: TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp quảng cáo, tiếp thị và truyền thông số
Lĩnh vực 10: TOP 10 Doanh nghiệp sản xuất, phân phối thiết bị viễn thông, CNTT 
Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt TOP 10 Doanh nghiệp sản xuất, phân phối thiết bị viễn thông, CNTT
Nhóm II. Các lĩnh vực ưu tiên Chuyển đối số
Lĩnh vực 11: TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp chính phủ số
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp chính phủ số
Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp chính phủ số
Công ty TNHH Tiền Phong TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp chính phủ số
Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp chính phủ số
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp chính phủ số
Lĩnh vực 12: TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Thành phố thông minh 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI (HTI Group) TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Thành phố thông minh
Công ty TNHH Sáng tạo TMA TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Thành phố thông minh
Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Thành phố thông minh
Lĩnh vực 13: TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp hậu cần và thương mại điện tử
Công ty Cổ phần Công nghệ FireApps (FireGroup Technology) TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp hậu cần và thương mại điện tử
Công ty TNHH KYANON DIGITAL TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp hậu cần và thương mại điện tử
Công ty Cổ phần One Mount Group (Muốn để Tập đoàn One Mount) TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp hậu cần và thương mại điện tử
Lĩnh vực 14: TOP 10 Doanh nghiệp FinTech
Công ty TNHH KMS Technology Solutions (Việt Nam) TOP 10 Doanh nghiệp FinTech
Trung tâm Dịch vụ số MobiFone – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone TOP 10 Doanh nghiệp FinTech
Công ty TNHH USOL Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp FinTech
Lĩnh vực 15: TOP 10 Doanh nghiệp EdTech 
Công ty TNHH ELSA TOP 10 Doanh nghiệp EdTech
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT TOP 10 Doanh nghiệp EdTech
Trung tâm Dịch vụ số MobiFone – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone TOP 10 Doanh nghiệp EdTech
Lĩnh vực 16: TOP 10 Doanh nghiệp PropTech 
Công ty Cổ phần Tập đoàn MEEY LAND TOP 10 Doanh nghiệp PropTech
Công ty Cổ phần One Mount Group (Muốn để Tập đoàn One Mount) TOP 10 Doanh nghiệp PropTech
Lĩnh vực 17: TOP 10 Doanh nghiệp HealthTech 
Công ty TNHH Phần mềm FPT TOP 10 Doanh nghiệp HealthTech
Công ty Cổ phần Tập đoàn IVI TOP 10 Doanh nghiệp HealthTech
Công ty Cổ phần Tập đoàn Omi TOP 10 Doanh nghiệp HealthTech
Công ty TNHH Sáng tạo TMA TOP 10 Doanh nghiệp HealthTech
Lĩnh vực 18: TOP 10 Doanh nghiệp AgriTech 
Trung tâm Dịch vụ số MobiFone – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone TOP 10 Doanh nghiệp AgriTech
Nhóm III. Các doanh nghiệp có năng lực về công nghệ mới
Lĩnh vực 19: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Bảo mật và An toàn thông tin 
Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Bảo mật và An toàn thông tin
Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Bảo mật và An toàn thông tin
Lĩnh vực 20: TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp Hạ tầng số, Dịch vụ Điện toán Đám mây, Dữ liệu lớn
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thành Công Software TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp Hạ tầng số, Dịch vụ Điện toán Đám mây, Dữ liệu lớn
Lĩnh vực 21: TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT 
Công ty TNHH Phần mềm FPT TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
Công ty Cổ phần HBLAB TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
Công ty Cổ phần Mirabo Global TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
Công ty Cổ phần NTQ Solution TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
Công ty Cổ phần Pitagon TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vconnex TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
Trung tâm Không gian mạng Viettel – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
Công ty Cổ phần VinBigData TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
Công ty Cổ phần VTI TOP 10 Doanh nghiệp A-IoT
Lĩnh vực 22: TOP 10 Doanh nghiệp Blockchain 
Công ty Cổ phần Công nghệ PadiTech Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp Blockchain
Công ty TNHH Relipa TOP 10 Doanh nghiệp Blockchain
Công ty Cổ phần Savvycom TOP 10 Doanh nghiệp Blockchain
Nhóm IV. Các doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiên phong triển khai công nghệ số 
Lĩnh vực 23: Top 10 Doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số 
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số
Công ty Cổ phần Bóng đèn – Phích nước Rạng Đông TOP 10 Doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số
Nhóm V. Các doanh nghiệp Startup số 
Lĩnh vực 24: TOP 10 Doanh nghiệp Khởi nghiệp số 
Công ty Cổ phần BEEHEXA TOP 10 Doanh nghiệp Khởi nghiệp số
Công ty TNHH ELSA TOP 10 Doanh nghiệp Khởi nghiệp số
Nhóm Xét bình chọn đặc biệt
Lĩnh vực 25: TOP 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng 
Công ty Cổ phần Công nghệ FireApps  (FireGroup Technology) TOP 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng
Công ty TNHH FPT Smart Cloud TOP 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng
Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSOL TOP 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng
Công ty Cổ phần phần mềm MOR TOP 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng
Công ty Cổ phần Savvycom TOP 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng
Trung tâm Không gian mạng Viettel – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội TOP 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng
Nhóm Doanh nghiệp Công nghệ số Nghìn tỷ Việt Nam 
Công ty TNHH CMC GLOBAL TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT
Công ty Cổ phần FPT TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp chính phủ số
Công ty TNHH Phần mềm FPT TOP 10 Doanh nghiệp HealthTech
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp nội dung số và giải trí điện tử
Trung tâm Dịch vụ số MobiFone – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone TOP 10 Doanh nghiệp FinTech
NashTech TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Công ty Cổ phần One Mount Group (Muốn để Tập đoàn One Mount) TOP 10 Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp hậu cần và thương mại điện tử
Công ty Cổ phần Bóng đèn – Phích nước Rạng Đông TOP 10 Doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số
Công ty TNHH  Giải pháp Phần mềm Tường Minh TOP 10 Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội TOP 10 Doanh nghiệp tư vấn giải pháp chuyển đổi số
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam TOP 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số