Ông Đào Quang Thủy

Trưởng phòng phát triển doanh nghiệp KH&CN, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ khoa học và Công nghệShare

Ông Đào Quang Thủy