Ông Mai Duy Quang

Phó Chủ tịch VINASA, Giám đốc TFI AcceleratorShare

Ông Mai Duy Quang