Ông Đỗ Danh Thanh

Phó Tổng GĐ Deloitte VN phụ trách dịch vụ Chuyển đổi Số và Chiến lược CNTTShare

Ông Đỗ Danh Thanh